KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz kişisel veri niteliğindedir. MONO Uygulaması (“MONO”) üzerinden hesap ve profil oluşturulması sırasında bizlere iletmiş olduğunuz isim, soyisim, iletişim numarası, lokasyon bilgisi vb. kişisel verileriniz; Veri Sorumlusu olarak ICTECH Information and Communication Technologies A.Ş (“ICTECH”) tarafından, aşağıda amaç ve hukuki sebepleri belirtilen kapsamda işlenebilecek ve aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:

MONO’ya üyelik işlemlerinizin tamamlanması ile birlikte ilettiğiniz kişisel verileriniz, MONO üzerinden ileteceğiniz açık rıza hukuki sebebine dayalı olarak, MONO’ya dahil olan ve size MONO üzerinden mobil bildirim göndermelerine izin verdiğiniz üçüncü kişi ve kuruluşların, MONO kapsamında kullanımınıza sunmuş olduğu tüm hizmet, indirim, kampanya ve pazarlama faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi; bu kapsamda MONO hesabınızda puan biriktirilmesi; MONO hesabınızda biriken puanlarınızın tercih ettiğiniz yerlere aktarılması ve/veya QNB Finansbank hesabınızdan nakit olarak çekilmesi, konumunuza yakın fırsatlardan haberdar olabilmeniz için lokasyon verilerinizin kullanılması, bilgilerinizin MONO ile gelecekteki etkileşimleriniz ve iletişiminiz için saklanması, hizmetlerimizle ilgili olarak kullanıcıların bilgilendirilebilmesi gibi amaçlarla ICTECH tarafından, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şart ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin aktarılması:

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaç ve hukuki sebepler çerçevesinde, MONO’ya dahil olan ve size MONO üzerinden mobil bildirim göndermelerine izin verdiğiniz tüm anlaşmalı üçüncü kişi ve kuruluşlar ile, ICTECH’in tabi olduğu tüm mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişilerine, ICTECH’in danışmanlarına, denetçilerine ve/veya hizmet sağlayıcılarına aktarılabilecektir.

MONO’ yu kullanmış olduğunuz cihazın markası ve modeli, işletim sistemi versiyonu, telekom operatör bilgisi, cihaz IP vb. analitik veriler, uygulama logları ve yalnızca ICTECH tarafından listesi belirlenen kısıtlı sayıda bazı uygulamaların yüklü olup olmadığı bilgisi (sadece Android cihazlar için) hizmet sağlayacılarına aktarılabilecektir.

MONO Kullanıcı Profili’nizde yer alan cep telefonu, ad soyad, doğum tarihi, cinsiyet meslek, eğitim durumu, çalışma durumu, adres bilgisi, aylık gelir bilgisi, e-posta adresi bilgisi ile anket yanıt bilgisi gibi verileriniz konuya ilişkin olarak vereceğiniz açık rızaya tabi olarak, yurt dışında Batı Avrupa’da kurulu bulunan Azure Cloud’da güvenli bir şekilde saklanmak üzere aktarılacaktır.

Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi:

Kişisel verileriniz, MONO üzerinden ve yukarıda detaylı olarak ifade edilen hukuki sebeplere dayanarak; sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yollarla ICTECH tarafından, bu metnin (II) ve (III) numaraları maddelerinde belirtilen amaçlarla toplanmaktadır.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca haklarınız:

ICTECH’in aşağıda belirtilen adreslerine başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin; I) işlenip işlenmediğini öğrenme, II) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, III) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, IV) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, V) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, VI) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, VII) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (V) ve (VI) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, VIII) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, IX) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. Talebin uygunluk durumuna ve niteliğine göre en geç otuz gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracak olup, cevaplama sürecinin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.

Bu kapsamdaki başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.

 

İletişim Bilgileri:

Ünvan             : ICTECH – Information and Communication Technologies A.Ş

e- mail            : kvkk_bilgi@ictech.com.tr

Başvurularda;

  • Kişisel Veri Sahibinin/İlgili Kişinin adı, soyadı ve sistem kaydolduğu cep telefon numarası,
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
  • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
  • İletişim kurulacak telefon ve faks numarası,
  • Talep konusu,

belirtilmeli, konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

Başvurunuzun şirketimize iletildiği tarih, başvuru tarihi sayılacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz kişisel veri niteliğindedir. MONO Uygulaması (“MONO”) üzerinden hesap ve profil oluşturulması sırasında bizlere iletmiş olduğunuz isim, soyisim, iletişim numarası, lokasyon bilgisi vb. kişisel verileriniz; Veri Sorumlusu olarak ICTECH Information and Communication Technologies A.Ş (“ICTECH”) tarafından, aşağıda amaç ve hukuki sebepleri belirtilen kapsamda işlenebilecek ve aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:

MONO’ya üyelik işlemlerinizin tamamlanması ile birlikte ilettiğiniz kişisel verileriniz, MONO üzerinden ileteceğiniz açık rıza hukuki sebebine dayalı olarak, MONO’ya dahil olan ve size MONO üzerinden mobil bildirim göndermelerine izin verdiğiniz üçüncü kişi ve kuruluşların, MONO kapsamında kullanımınıza sunmuş olduğu tüm hizmet, indirim, kampanya ve pazarlama faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi; bu kapsamda MONO hesabınızda puan biriktirilmesi; MONO hesabınızda biriken puanlarınızın tercih ettiğiniz yerlere aktarılması ve/veya QNB Finansbank hesabınızdan nakit olarak çekilmesi, konumunuza yakın fırsatlardan haberdar olabilmeniz için lokasyon verilerinizin kullanılması, bilgilerinizin MONO ile gelecekteki etkileşimleriniz ve iletişiminiz için saklanması, hizmetlerimizle ilgili olarak kullanıcıların bilgilendirilebilmesi gibi amaçlarla ICTECH tarafından, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şart ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin aktarılması:

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaç ve hukuki sebepler çerçevesinde, MONO’ya dahil olan ve size MONO üzerinden mobil bildirim göndermelerine izin verdiğiniz tüm anlaşmalı üçüncü kişi ve kuruluşlar ile, ICTECH’in tabi olduğu tüm mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişilerine, ICTECH’in danışmanlarına, denetçilerine ve/veya hizmet sağlayıcılarına aktarılabilecektir.

MONO’ yu kullanmış olduğunuz cihazın markası ve modeli, işletim sistemi versiyonu, telekom operatör bilgisi, cihaz IP vb. analitik veriler, uygulama logları ve yalnızca ICTECH tarafından listesi belirlenen kısıtlı sayıda bazı uygulamaların yüklü olup olmadığı bilgisi (sadece Android cihazlar için) hizmet sağlayacılarına aktarılabilecektir.

MONO Kullanıcı Profili’nizde yer alan cep telefonu, ad soyad, doğum tarihi, cinsiyet meslek, eğitim durumu, çalışma durumu, adres bilgisi, aylık gelir bilgisi, e-posta adresi bilgisi ile anket yanıt bilgisi gibi verileriniz konuya ilişkin olarak vereceğiniz açık rızaya tabi olarak, yurt dışında Batı Avrupa’da kurulu bulunan Azure Cloud’da güvenli bir şekilde saklanmak üzere aktarılacaktır.

Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi:

Kişisel verileriniz, MONO üzerinden ve yukarıda detaylı olarak ifade edilen hukuki sebeplere dayanarak; sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yollarla ICTECH tarafından, bu metnin (II) ve (III) numaraları maddelerinde belirtilen amaçlarla toplanmaktadır.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca haklarınız:

ICTECH’in aşağıda belirtilen adreslerine başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin; I) işlenip işlenmediğini öğrenme, II) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, III) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, IV) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, V) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, VI) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, VII) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (V) ve (VI) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, VIII) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, IX) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. Talebin uygunluk durumuna ve niteliğine göre en geç otuz gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracak olup, cevaplama sürecinin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.

Bu kapsamdaki başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.

 

İletişim Bilgileri:

Ünvan             : ICTECH – Information and Communication Technologies A.Ş

e- mail            : kvkk_bilgi@ictech.com.tr

Başvurularda;

  • Kişisel Veri Sahibinin/İlgili Kişinin adı, soyadı ve sistem kaydolduğu cep telefon numarası,
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
  • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
  • İletişim kurulacak telefon ve faks numarası,
  • Talep konusu,

belirtilmeli, konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

Başvurunuzun şirketimize iletildiği tarih, başvuru tarihi sayılacaktır.

Kurumlar İçin